Förtroendevalda hos oss.

Nämnder (16 st)

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder stadens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten.

Namn
Gruppledare för de politiska partierna
Förtroendevalda deltidsengagerade
Förtroendevalda heltidsengagerade
Grund- och förskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen presidium
Krisledningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Socialnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Södertörns upphandlingsnämnd
Södertörns överförmyndarnämnd
Valnämnden
Äldrenämnden