Förtroendevalda hos oss.

Nämnder (16 st)

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder stadens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten.

Namn
Grund- och förskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Hel- och deltidsengagerade förtroendevalda
Idrotts- och fritidsnämnden
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens presidium
Krisledningsnämnd
Kultur- och demokratinämnden
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden
Socialnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Södertörns upphandlingsnämnd
Södertörns överförmyndarnämnd
Valnämnden
Äldrenämnden